Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid

U verzekert schade toegebracht aan anderen, veroorzaakt door uzelf, uw gezin en uw huisdieren. Ook schade toegebracht door logés, inwonende ouders, schoonouders en grootouders valt onder de dekking. Bovendien vallen uw kinderen, die door een studie of stage niet bij u in huis wonen, onder uw Aansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid particulieren

Een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (afgekort AVP) is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen de risico's van aansprakelijkheid in zijn particuliere hoedanigheid.

De AVP verzekert alle aanspraken waarvoor de verzekerde wettelijk aansprakelijk is, tenzij de schadeveroorzakende gebeurtenis specifiek is uitgesloten.

Aansprakelijkheid bedrijven

De AVB (Aansprakelijkheids Verzekering Bedrijven) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (letsel of anderszins) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk.